консултации

ГРАФИЦИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

за ІI срок на учебната 2019/2020 година

 

График за консултации на класни ръководители:

График за консултации на учители :