самостоятелна форма на обучение

З А П О В Е Д

РД- 03/12 от 26.09. 2014г.

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП, Раздел ІV, чл. 29 б, от Наредба № 3 на МОН от 15.04.2003 г. за системата на оценяване и подадени молби от ученици – самостоятелна форма на обучение за явяване на изпити през м октомври 2014 г.

Н А Р Е Ж Д А М

да бъдат сформирани следните комисии за подготовка, организиране и провеждане на изпитите, както следва:

Учебен предмет

Дата

Час

Място

Комисия по оценяване на изпитите

Комисия по организиране на изпитите/квестори/

1.

Български език и литература- ІХ

13.10

15.00

203

Предс:В. Гигова

Член: Ж. Христова

Р. Любенова- учител по география

Г. Генчева- учител по физика

2.

Информатика-ІХ

14.10

15.00

302

Предс: М.Владимирова

Член: В.Димова

Й. Узунова- учител по англ. език

Хр. Колев- учител по ФВС

3.

История и цивилизация-ІХ

15.10

15.00

307

Предс: М. Стефанова

Член: Р. Любенова

Ж. Христова- учител по БЕЛ

Т. Баева- учител по счетоводство

4.

Биология и здравно образование-ІХ

16.10

15.00

405

Предс:Г. Маринова

Член: Хр. Иванова

Ил. Чичарова- учител по англ. език

Сн. Колева- учител по икономика

5.

Информационни технологии- ІХ

17.10

15.00

302

Предс: М.Владимирова

Член: В.Димова

Р. Тозева- учител по англ. език

Т. Моллова- учител по ФВС

6.

Въведение в професията-ПОЗХР

 

13.10

15.00

104

Предс:В. Цанкова

Член: В. Петрова

Р. Любенова- учител по география

Г. Генчева- учител по физика

7.

Екология в туризма-ІХ

14.10

15.00

302

Предс: Хр. Иванова

Член: Г. Маринова

Й. Узунова- учител по англ. език

Хр. Колев- учител по ФВС

8.

Материалознание на хранителните продукти-ІХ

16.10

15.00

405

Предс:В. Цанкова

Член: В. Петрова

Ил. Чичарова- учител по англ. език

Сн. Колева- учител по икономика

9.

Технологично обзавеждане-ІХ

17.10

15.00

302

Предс: В. Петрова

Член: В. Цанкова

Р. Тозева- учител по англ. език

Т. Моллова- учител по ФВС

10.

Математика-ХІІ

13.10

15.00

203

Предс: А. Палазова

Член: Т. Христова

Р. Любенова- учител по география

Г. Генчева- учител по физика

11.

Проектиране на кулинарни изделия-ХІІ

14.10

15.00

302

Предс:В. Цанкова

Член: В. Петрова

Й. Узунова- учител по англ. език

Хр. Колев- учител по ФВС

12.

Сервиране и барманство-ХІІ

15.10

15.00

307

Предс: В. Петрова

Член: Н. Тодорова

Ж. Христова- учител по БЕЛ

Т. Баева- учител по счетоводство

13.

Технохимичен контрол-ХІІ

16.10

15.00

405

Предс: В. Петрова

Член: Н. Тодорова

Ил. Чичарова- учител по англ. език

Сн. Колева- учител по икономика

14.

Предприемачество

14.10

15.00

203

Предс: П. Пенева

Член: Сн. Колева

Й. Узунова- учител по англ. език

Хр. Колев- учител по ФВС

15.

Английски език- професионален

13.10

15.00

302

Предс: Й. Узунова

Член: Р. Тозева

Р. Любенова- учител по география

Г. Генчева- учител по физика

16.

Професионална етика и туристическо поведение

16.10

15.00

405

Предс: Ива Дойнова

Член: П. Помакова

Ил. Чичарова- учител по англ. език

Сн. Колева- учител по икономика

17.

Маркетинг в туризма

17.10

15.00

302

Предс: П. Пълевска

Член: Д. Христова

Р. Тозева- учител по англ. език

Т. Моллова- учител по ФВС

Задължения на комисиите по подготовка и организиране, провеждане и оценяване на изпитите по теория и практика:

- подготвя изпитната програма, изпитната тема и критериите за оценяване на изпитните работи.

- подготвя листи с печата на училището, папки и необходимите материали за подвързване на изпитните

работи.

- Председателят на комисията по оценяване на изпита представя изпитната тема /задача за изпита/ на

директора на училището за утвърждаване в деня преди изпита.

- Председателят на комисията по оценяване на изпита, или член на комисията присъства при отварянето на изпитната тема /изпитните задачи/ в деня на изпита.

- Председателят на комисията по оценяване на изпита получава от пом. директора УД писмените работи след приключване на изпита.

- Проверката на писмените работи да се осъществява в учителската стая.

- Всеки член на комисията проверява и оценява писмената работа на всеки ученик независимо от другия проверяващ и отразява оценката в индивидуален протокол и индивидуална рецензия.

- Комисията оценява, рецензира и вписва оценките в протоколите, като спазва указанията определени за всяка образователна област.

- Председателят на комисията по оценяване на изпита изготвя окончателния протокол за крайната оценка на ученика /учениците/ определена от изпитната комисия.

- Председателят на комисията по оценяване на изпита след проверката, която се осъществява в деня на изпита, предава писмените работи заедно с протоколите от проверката на изпита на пом. директора УД.

Задължения на квесторите:

- Квесторите да се явят в деня на изпита /30 мин. преди обявения час на изпита/ при пом. директора УД за инструктаж.

  • Квесторите предават на пом. директора УД протоколите от дежурство по време на изпита заедно с писмените работи на учениците и изпитните теми веднага след приключване на изпита.

Задължения на пом. директор УД:

- Съхранява изпитната тема /изпитните задачи/ разработени за съответния изпит.

- Предава на председателя на Комисията за проверка и оценяване на писмените работи изпитната тема

/задачи за изпита/ в деня на изпита и присъства при отварянето на плика с изпитните материали.

- Приема от комисията за дежурство по време на изпита протоколите от дежурството по време на изпита заедно с писмените работи на учениците и изпитните теми веднага след приключване на изпита и ги представя на директора за подпис.

  • Приема от председателя на комисията за проверка и оценяване на писмените работи писмените работи, изпитните теми, които са изтеглени от учениците и протоколите от проверката на писмените работи и ги съхранява до приключване на изпитната сесия, след което ги подрежда в класьор при спазване на изискванията указани в Наредба № 4 от 16.04.2003 година за документите за системата на народната просвета.

  • Обявява резултатите от изпитите до 3 дни след приключването им на таблото за вътрешна информация.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учениците чрез класните ръководители и информационното табло и на членовете на всички комисии срещу подпис за сведение и изпълнение и на пом. директорите УД и УП- за контрол.

Съставил:

/ О. Диловски/

Габрово, 26 септември 2014 г.

 

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ

 

Директор

на ПГ по туризъм

Пенчо Семов” – Габрово