Професия „Организатор на туристическа агентска дейност”


Специалността е с пет годишен курс на обучение като завършващите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация. Паралелно с всички общообразователни предмети се изучават и специални: география на туризма, история на материалната и духовна култура, екология в туризма, транспорт и туристическа агентска дейност. Учениците обогатяват знанията си и добиват практически умения чрез работата си в часовете по практика в туристическа агенция , туристическа анимация, ресторанти и хотели. Успешно завършилите намират реализация като  кадри в туристически фирми, хотели и ресторанти. Добра успеваемост постигат и кандидатстващите в икономическите  висши учебни заведения в цялата страна.