Проекти

Проект "Мобилност"

Проект "ТУН"

Проект "УСПЕХ"

Проект "Партньорство с работодателите"

Проект "Училища на бъдещето"

Програма Еразъм+

Проект "Подкрепа за успех"

Завърши проект по програма Еразъм+

ПГТ започна работа по дейност 2 по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 -„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обучение на класни ръководители за представяне и използване на ресурси и разработки по проекта, резултат от мобилност в Брага, Португалия.

Проект: Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението

Публично събитие по проект „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението“ организира и проведе ПГТ „Пенчо Семов“ – Габрово