Обществени поръчки

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДС

О Б Я В Я В А:

1 .Открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

Площ от 2/два/ квадратни метра намиращи се в сградата на ПГТ“П.Семов“ ,за поставяне на 2/два/броя вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки.

2.Начална наемна месечна цена на:

Площ от 2/два/ квадратни метра намиращи се в сградата на ПГТ“П.Семов“ ,за поставяне на 2/два/броя вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки. -90,00 лева (деветдесет лева и нула стотинки)

Върху наемната цена се начислява ДДС.

За месеците юли, август и до 15 септември (лятната ученическа ваканция), наемателят ще заплаща 30% от наемната месечна цена, без включен ДДС. Към наемната цена се начислява и заплаща ДДС.

3. За участие в търга се допускат български юридически лица, регистрирани по българското

   законодателство.

4. Депозитна вноска за участие в търга – 50.00 лв.

5. Оглед на обектите – всеки работен ден от 08:30 ч. до 15:30 ч.,

   от 26.11.2018 г. до 17.12.2018 г. включително

6. Краен срок за приемане на заявления за участие16.00 часа на 20.12.2018 г.

7.Тръжната документация може да се изтегли от сайта на ПГТ „Пенчо Семов”- www.pgt.gabrovo.bg

8. Провеждане на търга – 10:00 ч. на 27.12.2018 г.

   За справки: тел. 066/80-10-93

 

Тръжна документация

Заповед

Протокол

Заповед


 

Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет

„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ, ФАБРИЧНО НОВ ПЪТНИЧЕСКИ БУС, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПЕНЧО СЕМОВ”, ГАБРОВО“, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията на Възложителя.

Документация:

1. Информация по чл. 20, ал.3 от ЗОП - 13.09.2018

2. Обява за ОП - 13.09.2018

3. Изисквания за попълване на документация - 13.09.2018

4. Техническа спецификация -13.09.2018

5. Методика - 13.09.2018

6. Документи за участие - 13.09.2018

7. Проект на договор - 13.09.2018

Линк към АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080758

 

Протокол

Публикувано на 26.09.2018 г.

Договор

Публикувано на 02.10.2018 г.

 


 

Протокол

О Б Я В A


   На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДС,съобразно Заповед № РД 09-362/13.03.2008 г.на МОН
1 .Открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищен бюфет от 17,28 м2. находящ се  на ет. 1 в сградата на ПГТ“П.Семов“ с кадастрален идентификатор №14218.519.144.8
2. Начална наемна месечна цена на предлаганата площ – 207.35 лв., без ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС.
    За периода от 01 юли до 15септември, наемателят ще заплаща 50% от наемната месечна цена.
   Основните и текущите ремонти са за сметка на наемателя, както и такса смет за припадащата се част от имота.
3. За участие в търга се допускат български юридически лица, регистрирани по българското
    законодателство.
4. Депозитни вноски:
- за участие в търга – 50.00 лв.,
-преди сключването на договора –две месечни вноски
5. Оглед на обекта– всеки работен ден от 08:30 ч. до  15:30 ч., от 15.09.2017 г. до 16.10.2017 г.
6. Краен срок за приемане на заявления за участие16.00 часа на 16.10.2017 г.
7.Тръжната документация може да се изтегли от сайта на ПГТ „Пенчо Семов”- www.pgt.gabrovo.bg
8. Провеждане на търга – 15:00 ч. на 17.10.2017 г.
    За справки: тел. 066/80-10-93

Тръжна документация

Приложения

Публикувано на 15.09.2017 г.

 

 


 

На 21.03.2017 г. в ПГТ "Пенчо Семов" - Габрово на основание чл.20 ал.4 от ЗОП , след проведено заседание
на комисия определена от Директора на гимназията, разгледа  на подадени ценови оферти за избиране на "Доставчик на
захарни изделия и напитки".
Комисията разгледа постъпилите оферти като приключи работа с подписването на :

Протокол
Договор

Публикувано на 30.03.2017 г.

 


 

Протокол - комисия

Договор

СЪОБЩЕНИЕ

На 13.03.2017 г., на основание чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП се откри процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез пряко договаряне , без предварително обявление, за доставка на газ за нуждите на ПГТ "Пенчо Семов" - гр. Габрово. Публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки под номер 776242 от 13.03.2017 г.

Срок на доставката - 36 месеца.

Прогнозна стойност - около 135 000 лв.(без ДДС).

1. Решение за откриване на процедура

2. Техническа спецификация

3. ЗАПОВЕД

Публикувано на 13.03.2017г. 

 

 


 СЪОБЩЕНИЕ

С решение на комисия от 28.11.2016 г., във връзка с чл.20, ал.5 от ЗОП е сключен договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ПГТ "Пенчо Семов" - Габрово.

Ценова оферта

Договор

Протокол 28.11.2016 г.

Публикувано на 02.12.2016 г.


 

СЪОБЩЕНИЕ

 На 19.07.2016 година на основание чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществени поръчки/ЗОП/-директно възлагане и писмо №0602-521 от 07.06.2016 г. на Министерство на образованието и науката между – на ПГТ « Пенчо Семов », гр.Габрово , Булстат 000210123, с адрес гр.Габрово ул.”Бенковска”18 , представляваноот Радослав Стоянов-директор, като “ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ и “АВРАМОВ ПРОЕКТ” ЕООД Булстат: BG107567424 с търговски адрес гр.Габрово, ул. “Тракия” № 32 представлявано от Любомир Аврамов, като “ИЗПЪЛНИТЕЛ “, се сключи Договор за проектиране със следният предмет на дейност:

Проектиране на :

1.ОБЕКТ:Газоснабдяване на ПГТ « Пенчо Семов », гр.Габрово

2.ЧАСТИ : МТ-Газификация,Ел.,Геодезия.,Пожарна безопасност и др. съгласно предложение от 01.04.2016 неразделна част от договора и всички останали дейности относно издаване на строително разрешение от община Габрово

3.ФАЗА : технически проект и КСС

Срок за изпълнение 40/четиридесет/ календарни дни

Обща стойност на договора - 8004 лв. с ДДС

 

Публикувано на 19.07.2016г.

 


 

Покана към потенциалните изпълнители на Доставка на тестени закуски за учениците в  Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово  от 01 април 2016 г. до 30 юни 2016 г., съгласно  разпоредбите на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

 


 

Договор - Булкарто

Договор - Метро

Протокол

Ценова оферта Булкарто

Ценова оферта Метро

На 29.02.2016 г. в ПГТ „Пенчо Семов” - Габрово се проведе заседание на  комисия, определена със заповед на директора на гимназията № РД-11/24 от 29.02.2016 г. за  разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения в ПГТ „П. Семов” по обявена обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”- Габрово по две обособени позиции”.

 

 Комисията разгледа постъпилите оферти и съгласно приетият в документацията критерий за оценка «най ниска цена» и на базата на показаните в ценовите оферти стойности, комисията приключи работа с подписването на :

Съобщение:

Уведомяваме всички потенциални участници  в обявената  обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово по две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 Хранителни продукти, 2. Обособена позиция №2 Сладкарски изделия  и напитки“
че е допусната техническа грешка  в обявената пределна цена за артикул „Пилешко филе” №147  от Обособена позиция № 1 . Пределната единична цена на артикул №147 да се чете 6,60 лв без ДДС.

Публикувано на 26.02.2016г.

 


 

На основание чл.37, ал.1 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и разпоредбите на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки  и във връзка с необходимостта от доставка на хранителни продукти за нуждите на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма а от ЗОП.
Публична покана е публикувана на портала на обществените поръчки (
www.aop.bg) с номер  9050504 / 17.02.2016 г. е с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово по две  обособени позиции:
1.
Обособена позиция №1 Хранителни продукти,
2. Обособена позиция №2 Сладкарски изделия и напитки

Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е в размер до50 660.00 лв. (Петдесет хиляди шестстотин и шестдесет лева.) без вкл. ДДС или до 60 792.00 лв. (Шестдесет хиляди седемстотин деветдесет и два лева ) с вкл. ДДС. Прогнозната стойност по обособени позиции е както следва:

- Обособена позиция №1 Хранителни продукти – до 16 267.00 без ДДС или до 19 520.40 лв. с ДДС

- Обособена позиция №2 Сладкарски изделияи напитки - до 34 393.00 лв. без ДДС или до 41271.60 лв. с ДДС

Изпълнението на поръчката се финансира с бюджетни средства от ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово.

Прилагаме:

Документация

Приложения

 


 

Заповед за прекратяване на обществена поръчка, възлагана с публична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово по двете обособени позиции”

Протокол 09.02.2016 г.

На основание чл.37, ал.1 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и разпоредбите на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки  и във връзка с необходимостта от доставка на хранителни продукти за нуждите на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма а от ЗОП.
Публична покана е публикувана на портала на обществените поръчки (
www.aop.bg) с номер  9049936 / 28.01.2016 г. е с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово по две  обособени позиции:
1.
Обособена позиция №1 Хранителни продукти,
2. Обособена позиция №2 Сладкарски изделия и напитки

Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е в размер до48105.56 лв. (Четиридесет и осем хиляди и сто и пет лева и 56 ст.) без вкл. ДДС или до 57 726.67 лв. (Петдесет и седем хиляди, седемстотин двадесет и шест лева и 67 ст.) с вкл. ДДС. Прогнозната стойност по обособени позиции е както следва:

- Обособена позиция №1 Хранителни продукти – до 17 241.11. без ДДС или до 20 689.33 лв. с ДДС

- Обособена позиция №2 Сладкарски изделияи напитки - до 30 864.45 лв. без ДДС или до 37 037.34 лв. с ДДС

Изпълнението на поръчката се финансира с бюджетни средства от ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово.
Прилагаме:

Заповед

Публична покана

Приложения

Извадка  от ДКСБТ към МС за средните цени  на хранителни стоки

 


 

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и разпоредбите на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки  и във връзка с оптимизиране на постоянните  разходи за  електрическа енергия за нуждите на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово e публикувана на портала на обществените поръчки (www.aop.bg) публична покана с номер  9044123 от 22.07.2015 г.
Предмет на процедурата е „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово. Общата прогнозна стойност на поръчката е 35000.00 лв. /Тридесет и пет хиляди лева / без ДДС . Прилагаме следните документи:

Покана

Заповед

Приложения

На 04.08.2015 г. в ПГТ „Пенчо Семов” - Габрово се проведе заседание на  комисия, определена със заповед на директора на гимназията № РД-11/18 от 03.08.2015 г. за  разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения в ПГТ „П. Семов” по обявена обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”- Габрово”.

  Комисията разгледа постъпилите оферти и съгласно приетият в документацията критерий за оценка «най ниска цена» и на базата на показаните в ценовите оферти резултати, комисията приключи работа с подписването на :

Протокол

 


 

Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и разпоредбите на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки  и във връзка с необходимостта от доставка на хранителни продукти за нуждите на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово
Публикуваната Публична покана на портала на обществените поръчки (www.aop.bg) с номер  9039170 / 23.02.2015 г. е с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово по три  обособени позиции:
1. Обособена позиция №1 Хранителни продукти,
2. Обособена позиция №2 Сладкарски изделия
3. Обособена позиция №3 Напитки“
Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е в размер до 57716.18 лв. (Петдесет и седем хиляди и седемстотин и шестнадесет  лева и 18 ст.) без вкл. ДДС или до 69259.41 лв. (Шестдесет и девет  хиляди, двеста петдесет и девет лева и 41 ст.) с вкл. ДДС.  Прогнозната стойност по обособени позиции е както следва:
- Обособена позиция №1 Хранителни продукти – до 25945.17 лв. без ДДС или до 31134.20 лв. с ДДС
- Обособена позиция №2 Сладкарски изделия - до 27090.81 лв. без ДДС или до 32508.97 лв. с ДДС
- Обособена позиция №3 Напитки- до 4680.20 лв. без ДДС или до 5616.24 лв. с ДДС
Изпълнението на поръчката се финансира с бюджетни средства от ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово.
Прилагаме:

Заповед

Покана

Приложения

Проведе се заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-11/16 от 09.03.2015 г. на директора на ПГТ „Пенчо Семов” - Габрово за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2, във връзка с разпоредбите на Глава осма „а”от ЗОПс предмет: : „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово по три  обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 Хранителни продукти; 2. Обособена позиция №2 Сладкарски изделия; 3. Обособена позиция №3 Напитки“.

Комисията разгледа постъпилите оферти катоприключи работа с подписването на :

 

Процедура за избор на изпълнител на предвидените строително-ремонтни дейности
по Дейност - Ремонт на санитарни възли в ПГТ „Пенчо Семов” – Габрово
Съгласно с чл.50, ал.2,т.2 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки за определяне реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово, да се извърши процедура за избор на изпълнител чрез покана към потенциалните изпълнители. Прилагаме:

Покана

Техническо задание

Проведе се заседание на  комисия, определена със заповед на Директора на гимназията № РД-11/11 от 26.11.2014 г. за  разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения в ПГТ „П. Семов” за избор на изпълнител за: Ремонт на санитарни възли в ПГТ „Пенчо Семов” - Габрово. Комисията разгледа постъпилите оферти като приключи работа с подписването на:

Протокол

 


 

Процедура за избор на изпълнител на обект - подмяна на метални решетки и изработка и монтаж на метален парапет в двора на ПГТ „Пенчо Семов” – Габрово.
Съгласно с чл.50, ал.2,т.2 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки за определяне реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово, да се извърши процедура за избор на изпълнител чрез покана към потенциалните изпълнители. Прилагаме:

Покана

 


 

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, разпоредбите на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки  и Писмо № 9105-373/17.11.2014г. на министъра на образованието и науката за осигуряване на средства за изпълнение на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“, дейност „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност на държавни училища” - провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово” и изготвяне на документация по Дейност 2 и Дейност 3 на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”,по две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:

Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект: Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово” /по Дейност 2/

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“  за обект: Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово” /по Дейност 3/

Максималната стойност на поръчката не може да надхвърля  38963.33 лева /тридесет и осем хиляди деветстотин шейсет и три лева и 33 ст/ без ДДС или 46756.00 лв. /Четиридесет и шест хиляди седемстотин петдесет и шест лева/ с включен ДДС , разпределена по  дейности, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Дейност 2 – Изготвяне на технически паспорт на сградата – 19481.67 лева /деветнадесет хиляди четиристотин осемдесет и един лева и 67 ст./ без ДДС или 23378.00 лв. /двадесет и три хиляди триста седемдесет и осем лева/   с включен ДДС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2- Дейност 3 - Енергийно обследване и енергиен сертификат – 19481.67 лева /деветнадесет хиляди четиристотин осемдесет и един лева и 67 ст./ без ДДС или 23378.00 лв. /двадесет и три хиляди триста седемдесет и осем лева/   с включен ДДС

Публикувана на портала на обществените поръчки (www.aop.bg) с номер  9036641 от 26.11.2014г.

Прилагаме:

заповед

публична покана

образци на документи по ОП 1 - техническа паспортизация

образци на документи по ОП 2 - енергийно обследване

Проведе се заседание на  комисия, определена със заповед на Директора на гимназията № РД-11/13 от 05.12.2014 г. за  разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения за избор на изпълнител за: „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност  на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово” и изготвяне на документация по Дейност 2 и Дейност 3 на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”, по две обособени позиции. Комисията разгледа постъпилите оферти като приключи работа с подписването на:

Протокол

Проведе се заседание на  комисия, определена със заповед на Директора на гимназията № РД-11/13 от 05.12.2014 г. за  разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения за избор на изпълнител за: „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност  на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово” и изготвяне на документация по Дейност 2 и Дейност 3 на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”, по две обособени позиции. Комисията разгледа постъпилите оферти като приключи работа с подписването на:

Протокол

 


На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, разпоредбите на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки  и Писмо № 9105-373/17.11.2014г. на министъра на образованието и науката за осигуряване на средства за изпълнение на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“, дейност „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност на държавни училища” - провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово” и изготвяне на документация по Дейност 2 и Дейност 3 на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”,по две обособени позиции:

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:

Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект: Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово” /по Дейност 2/

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“  за обект: Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово” /по Дейност 3/

Максималната стойност на поръчката не може да надхвърля  38963.33 лева /тридесет и осем хиляди деветстотин шейсет и три лева и 33 ст/ без ДДС или 46756.00 лв. /Четиридесет и шест хиляди седемстотин петдесет и шест лева/ с включен ДДС , разпределена по  дейности, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Дейност 2 – Изготвяне на технически паспорт на сградата – 19481.67 лева /деветнадесет хиляди четиристотин осемдесет и един лева и 67 ст./ без ДДС или 23378.00 лв. /двадесет и три хиляди триста седемдесет и осем лева/   с включен ДДС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2- Дейност 3 - Енергийно обследване и енергиен сертификат – 19481.67 лева /деветнадесет хиляди четиристотин осемдесет и един лева и 67 ст./ без ДДС или 23378.00 лв. /двадесет и три хиляди триста седемдесет и осем лева/   с включен ДДС

Публикувана на портала на обществените поръчки (www.aop.bg) с номер  9036550 от 25.11.2014г.

Прилагаме:

 


 

Процедура за избор на изпълнител на предвидените строително-ремонтни дейности по Дейност 1. “Ремонт на 7/седем/ стаи в Учебен хотел „ПАНОРАМА”

по НП „Модернизиране на системата на професионалното образование”, решение на МС № 221/23.04.2014 г., проект:„Модернизирането на материалната база – основа за качествена подготовка на учениците за работа в реална бизнес среда” на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово.

Съгласно с чл.50, ал.2,т.2 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки за определяне реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово, да се извърши процедура за избор на изпълнител чрез покана към потенциалните изпълнители. Прилагаме:

Техническо задание по Дейност 1. “Ремонт на 7/седем/ стаи в Учебен хотел „ПАНОРАМА”

Покана към потенциалните изпълнители на Дейност 1. “Ремонт на 7/седем/ стаи в Учебен хотел „ПАНОРАМА”

Проведе се заседание на  комисия, определена със заповед на Директора на гимназията № РД-11/05 от 03.11.2014 г. за  разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения в ПГТ „П. Семов” избор на изпълнител за : „Ремонт на 7/седем/ стаи в Учебен хотел „ПАНОРАМА” по проект: „Модернизирането на материалната база – основа за качествена подготовка на учениците за работа в реална бизнес среда” /по Дейност 2./
Комисията разгледа постъпилите оферти като приключи работа с подписването на :


На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и разпоредбите на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на одобрен от МОН проект на ПГТ „Пенчо Семов”: „Модернизирането на материалната база – основа за качествена подготовка на учениците за работа в реална бизнес среда”, финансиран със средства по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с Решение № 221 на Министерски съвет от 23.04.2014 г. е публикувана на портала на обществените поръчки (www.aop.bg) Публична покана с номер 9035332 от 29.10.2014 г.

 

Предмет на процедурата е „Обзавеждане на 7/седем/ стаи в Учебен хотел „ПАНОРАМА” по проект: „Модернизирането на материалната база – основа за качествена подготовка на учениците за работа в реална бизнес среда”. Общата прогнозна стойност на поръчката е 36635.53 лв. /Тридесет и шест хиляди шестстотин тридесет и пет лева и 53 ст/ без ДДС или 43962.64 лв. /Четиридесет и три хиляди деветстотин шестдесет и два лева и 64 ст./ с ДДС

Одобрението на проекта на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”- гр.Габрово е публикувано в официалния сайт на Министерство на образованието и науката в Списък на училищата, одобрени за финансиране по НП ”МСПО” под №23 от Списъка и с вх.№ на проекта № 0602-806 от 10.06.2014 г.

Заповед процедура обзавеждане

Приложения

Публична покана обзавеждане

На 07.11.2014 г. в ПГТ „Пенчо Семов” Габрово се проведе заседание на комисия, определена със заповед на Директора на гимназията № РД-11/07 от 07.11.2014 г. за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения в ПГТ „П. Семов” по обявена обществена поръчка с предмет:„Обзавеждане на 7/седем/ стаи в Учебен хотел „ПАНОРАМА” по проект: „Модернизирането на материалната база – основа за качествена подготовка на учениците за работа в реална бизнес среда” /по Дейност 2./

Комисията разгледа постъпилите оферти и оцени кандидатите въз основа на определените показатели, като приключи работа с подписването на :

Протокол

Протокол - обзавеждане

 


 

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и разпоредбите на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки и във връзка с необходимостта от доставка на хранителни продукти за нуждите на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово e публикувана Публична покана на портала на обществените поръчки (www.aop.bg) с номер 9035331 / 29.10.2014 г. с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово по две обособени позиции:

1. Обособена позиция №1 Хранителни продукти,

2. Обособена позиция №2 Сладкарски изделия и напитки“

Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е в размер до 18211.87 лв. (осемнадесет хиляди, двеста и единадесет лева и 87 ст.) без вкл. ДДС или до 21854.24 лв. (двадесет и една хиляди, осемстотин петдесет и четири лева и 24 ст.) с вкл. ДДС. Прогнозната стойност по обособени позиции е както следва:

- Обособена позиция №1 Хранителни продукти – до 9892.19 лв. без ДДС или до 11870.62 лв. с ДДС

- Обособена позиция №2 Сладкарски изделия и напитки“- до 8319.68 лв. без ДДС или до 9983.62 лв. с ДДС

Изпълнението на поръчката се финансира с бюджетни средства от ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово.

Заповед за процедура

Публична покана храни

Приложения

На 07.11.2014 г. в ПГТ „Пенчо Семов” Габрово се проведе заседание на  комисия, определена със заповед на Директора на гимназията № РД-11/06 от 07.11.2014 г. за  разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения в ПГТ „П. Семов” по обявена обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово по две обособени позиции:

1. Обособена позиция №1 Хранителни продукти,
2. Обособена позиция №2 Сладкарски изделия и напитки“.
Комисията разгледа постъпилите оферти и оцени кандидатите въз основа на критерий „Най-ниска цена“, като предлага на Директора на ПГТ „Пенчо Семов” да сключи договори:
По обособена позиция 1 - Хранителни продукти -  с „Булкарто” ЕООД;
По обособена позиция 2- Сладкарски изделия и напитки – с "Енеус" ЕООД

Протокол на комисия


 

На 17.12.2013г. и 06.01.2014г.  в ПГТ „Пенчо Семов” Габрово се проведе заседание на  комисия, определена със заповед на Директора на гимназията № РД-03/830-211 от 17.12.2013 г. за  разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения в ПГТ „П. Семов” по обявена обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване, обзавеждане, принадлежности  и електроуреди, за нуждите на Професионална гимназия по туризъм “Пенчо Семов“-Габрово и изпълнение на дейности по проект „Дългосрочно партньорство с работодателите в сферата на икономиката и туризма“, проект № BG051PO001-4.3.05-0021, договор Д01-4385/27.08.2013, процедура „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите, № BG051PO001-4.3.05, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“, по 2/две/ обособени позиции: Обособена позиция 1-доставка на оборудване, принадлежности  и електроуреди; Обособена позиция 2- доставка и монтаж на обзавеждане и мебелировка“. Комисията разгледа постъпилите оферти и оцени кандидатите въз основа на определените показатели, като предлага на Директора на ПГТ „Пенчо Семов” да сключи договори:
По обособена позиция 1 - доставка на оборудване, принадлежности  и електроуреди -  с Кооперация „Панда”;
По обособена позиция 2- доставка и монтаж на обзавеждане и мебелировка – с Кооперация „Панда”;
Протокол на комисия от 17.12.2013г.
Протокол на комисия от 06.01.2014г.

 


 

На 21.12.2013г. в ПГТ „Пенчо Семов” Габрово се проведе заседание на  комисия, определена със заповед на Директора на гимназията № РД-03/836-217 от 20.12.2013 г. за  разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения в ПГТ „П. Семов” по обявена обществена поръчка с предмет:  „Доставка на материали за изпълнение на дейности по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” - „УСПЕХ”,  по 2/две/ обособени позиции: Обособена позиция 1 - доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на проект BG051PO001-4.2.05; Обособена позиция 2- доставка на оборудване и принадлежности за нуждите на проект BG051PO001-4.2.05“. Комисията разгледа постъпилите оферти и оцени кандидатите въз основа на определените показатели, като предлага на Директора на ПГТ „Пенчо Семов” да сключи договори:
По обособена позиция 1 - доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на проект BG051PO001-4.2.05 -  с „Булкарто” ЕООД;
По обособена позиция 2- доставка на оборудване и принадлежности за нуждите на проект BG051PO001-4.2.05 – с ЕТ „Иведа- Димитър Денчев“
Протокол на комисия

 


 

На основание чл.14, ал.4, т .1 и т.2 от ЗОП, във връзка с разпоредбите на Глава VІІІ а от ЗОП и заповед № РД-03/824-205 от 13.12.2013 г. на Директора на ПГТ „Пенчо Семов” за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на материали за изпълнение на дейности по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”-„УСПЕХ”,  по 2/две/ обособени позиции: Обособена позиция 1 - доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на проект BG051PO001-4.2.05; Обособена позиция 2- доставка на оборудване и принадлежности за нуждите на проект BG051PO001-4.2.05“, чрез събиране на оферти чрез публикуване на публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от ЗОП с обща прогнозна стойност на поръчката  - 3428.90 лв./три хиляди четиристотин двадесет и осем лева и 90 ст./, без ДДС:
Обособена позиция 1 - доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на проект BG051PO001-4.2.05– със стойност-2455.90 лева /две хиляди четиристотин петдесет и  пет лева и 90 ст./ без ДДС
Обособена позиция 2- доставка на оборудване и принадлежности за нуждите на проект BG051PO001-4.2.05 – със стойност - 973,00 лева /деветстотин седемдесет и три лева/ без ДДС

Приложения:
1. Указания за участие и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана
2. Заповед № РД-03/824-205 от 13.12.2013 г.
3.Методика за изчисляване на комплексна оценка;


Документация за  участие:
1.Обща оферта – Приложение №1.
2. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – Приложение №2.
3. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП – Приложение №3.
4. Декларация-списък на техническите лица,  които ще отговарят за изпълнение на поръчката -  Приложение №4.
5. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката- Приложение №5.
6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение №6.
7.Техническа оферта  по всяка обособена позиция – Приложение №7  по обособена позиция 1.
8.Техническа оферта  по всяка обособена позиция – Приложение №7  по обособена позиция 2.
9.Ценова оферта – Приложение №8 /подава се за всяка обособена позиция/.
10. Проект на договор  – Приложение №9 – по обособена позиция 1.
11. Проект на договор  – Приложение №9 – по обособена позиция 2.
12.Техническа спецификация -Приложение №10- по обособена позиция 1.
13.Техническа спецификация -Приложение №10- по обособена позиция 2.

Публичната покана е публикуване на сайта на АОП под № 9023909 на 13.12.2013г.

 


 

На основание чл.14, ал.4, т .1 и т.2 от ЗОП, във връзка с разпоредбите на Глава VІІІ а от ЗОП и заповед № РД-03/741-122 от 6.12.2013 г. на Директора на ПГТ „Пенчо Семов” за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на оборудване, обзавеждане, принадлежности  и електроуреди, за нуждите на Професионална гимназия по туризъм“Пенчо Семов“-Габрово и изпълнение на дейности по проект „Дългосрочно партньорство с работодателите в сферата на икономиката и туризма“, проект № BG051PO001-4.3.05-0021, договор Д01-4385/27.08.2013, процедура „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите, № BG051PO001-4.3.05, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“, по 2/две/ обособени позиции: Обособена позиция 1-доставка на оборудване, принадлежности  и електроуреди; Обособена позиция 2- доставка и монтаж на обзавеждане и мебелировка“, чрез събиране на оферти чрез публикуване на публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от ЗОП с обща прогнозна стойност на поръчката  - 15 652,23 лв./петнадесет хиляди шестстотин петдесет и два лева и двадесет и три стотинки/, без ДДС:
Обособена позиция 1-доставка на оборудване, принадлежности  и електроуреди – със стойност-10 906,23 лв./десет хиляди деветстотин и шест лева и двадесет и три стотинки/ без ДДС
Обособена позиция 2- доставка и монтаж на обзавеждане и мебелировка“ – със стойност-4 746, 00 лв/четири хиляди седемстотин четиридесет и шест лева/ без ДДС

Приложения:
1. Указания за участие и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана
2. Заповед № РД-03/741-122 от 6.12.2013 г.
3.Методика за изчисляване на комплексна оценка;

Документация за  участие:
1. Обща оферта – образец №1.
2. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – образец №2.
3. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП – образец №3.
4. Декларация-списък на техническите лица,  които ще отговарят за изпълнение на поръчката -  образец №4.
5. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката- образец №5.
6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №6.
7.Техническа оферта – образец №7 /подава се за всяка обособена позиция/.
8.Ценова оферта – образец №8 /подава се за всяка обособена позиция/.
9. Количествено-стойностна сметка- за прилагане към ценова оферта.
10 Проект на договор по обособена позиция 1.
11.Проект на договор по обособена позиция 2.
12.Техническа спецификация.

Публичната покана е публикуване на сайта на АОП под № 9023573 на 08.12.2013г.

 


 

На 05.12.2013г. в ПГТ „Пенчо Семов” Габрово се проведе заседание на  комисия, определена със заповед на Директора на гимназията № РД-03/739-120 от 05.12.2013 г. за  разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения в ПГТ „П. Семов” по обявена обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности и довършителни строителни работи на хотелска стая в учебен хотел по проект „Дългосрочно партньорство с работодателите в сферата на икономиката и туризма“, проект № BG051PO001-4.3.05-0021, договор Д01-4385/27.08.2013, процедура „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите, № BG051PO001-4.3.05, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Комисията разгледа постъпилите оферти и оцени кандидатите въз основа на определените показатели, като предлага на Директора на ПГТ „Пенчо Семов” да сключи договор с фирма „Виктория-ВС” ЕООД.

Протокол на комисия:

 


 

На 26.11.2013г. и 27.11.2013г. в ПГТ „Пенчо Семов” Габрово се проведе заседание на  комисия, определена със заповед на Директора на гимназията № РД-03/724-105 от 25.11.2013 г. за  разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения в ПГТ „П. Семов” по обявена обществена поръчка с предмет:  „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Професионална гимназия по туризъм “Пенчо Семов“-Габрово и за изпълнение на дейности по проект BG 051РО001 -4.3.05-0021, договор №. Д01-4385/27.08.2013г., „Дългосрочно партньорство с работодателите в сферата на икономиката и туризма“, процедура „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”, № BG051PO001-4.3.05, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Комисията разгледа постъпилите оферти и оцени кандидатите въз основа на определените показатели, като предлага на Директора на ПГТ „Пенчо Семов” да сключи договор с фирма „Булкарто” ЕООД.

Протокол на комисия:


На основание чл.14, ал.4, т .1 и т.2 от ЗОП, във връзка с разпоредбите на Глава VІІІ а от ЗОП и заповед № РД-03/728-109 от 26.11.2013 г. на Директора на ПГТ „Пенчо Семов” за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Строително-ремонтни дейности и довършителни строителни работи на хотелска стая в учебен хотел по проект „Дългосрочно партньорство с работодателите в сферата на икономиката и туризма“, проект № BG051PO001-4.3.05-0021, договор Д01-4385/27.08.2013, процедура „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите, № BG051PO001-4.3.05, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ е обявена обществена поръчка с обща прогнозна стойност на поръчката 6717,98 лв./шест хиляди седемстотин и седемнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС.

 

Приложения:

1. Указания за участие и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

2. Заповед № РД-03/728-109 от 26.11.2013 г.

3. Методика за изчисляване на комплексна оценка;

Документация за  участие:

1.Обща оферта – образец №1.

2. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – образец №2.

3. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП – образец №3.

4. Декларация-списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката - образец №4.

5. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката- образец №5.

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №6.

7.Техническа оферта – образец №7.

8.Ценова оферта – образец №8.

9. Проект на договор.

10.Техническа спецификация.

Публичната покана е публикуване на сайта на АОП под № 9022918 на 27.11.2013г.

 

 


 

На основание чл.14, ал.4, т .1 и т.2 от ЗОП, във връзка с разпоредбите на Глава VІІІ а от ЗОП и заповед № РД-03/714-95 от 15.11.2013 г. на Директора на ПГТ „Пенчо Семов” за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „ Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Професионална гимназия по туризъм“Пенчо Семов“-Габрово и за изпълнение на дейности по проект BG 051РО001 -4.3.05-0021, договор №.Д01-4385/27.08.2013г., „Дългосрочно партньорство с работодателите в сферата на икономиката и туризма“, процедура „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите, № BG051PO001-4.3.05, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ е обявена обществена поръчка с обща прогнозна стойност на поръчката 51070.96 лева /петдесет и една хиляди и седемдесет лева и 96 ст./ без ДДС.

Приложения:

1. Указания Публична покана

2. Заповед № РД-03/714-95 от 15.11.2013 г.

Документация за  участие:

1.Обща оферта – образец №1.

2. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – образец №2.

3. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП – образец №3.

4. Декларация-списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката и регистрираните транспортни средства - образец №4.

5. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката- образец №5.

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №6.

7.Техническа оферта – образец №7.

8. Ценова оферта – образец №8.

9. Проект на договор– образец №9.

10.Технически спецификации, изисквания и описание на хранителните продукти – образец №10.

11. Количествено-стойностна сметка

Публичната  покана е публикувана в сайта на АОП под номер
№9022366

 


 

На основание чл.14, ал.4, т .1 и т.2 от ЗОП, във връзка с разпоредбите на Глава VІІІ а от ЗОП, на основание на публикуван на страницата на МОН списък на училищата, одобрени за финансиране по национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение №203 от 29.03.2013г. на Министерския съвет за изпълнениеа на одобрен проект „Модерна учебна и производствена база – гаранция за восококачествено професионално обучение и образование” , издадена заповед № РД-03/695-76 от 4.11.2013г.на Директора на ПГТ „Пенчо Семов” за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Реновиране на хотелски стаи в учебен хотел „Панорама” към ПГТ „П. Семов”, е обявена обществена поръчка с обща прогнозна стойност на поръчката 73891,66 лева /седемдесет и три хиляди осемстотин деветдесет и един лева и шейсет и шест стотинки/ без ДДС, разпределена в следните обособени позиции:

1.) Строително ремонтни дейности и довършителни строителни работи на седем хотелски стаи в учебен хотел „Панорама“ към ПГТ „П. Семов”- Габрово - 36801,19 лв. /тридесет и шест хиляди осемстотин и един лева и деветнайсет стотинки/ без ДДС ;

2.) Доставка и монтаж на ново обзавеждане за шест хотелски стаи в учебен хотел „Панорама“ към ПГТ „П. Семов”- Габрово   – 37090,47 лв. /тидесет и седем хиляди и деветдесет лева и четиридесет и седем стотинки/ без ДДС.

 

Решение

Публичната  покана е публикувана в сайта на АОП под номер
№9021838.


 

На 22.11.2012г. в ПГТ „Пенчо Семов” Габрово се проведе заседание на  комисия,определена със заповед на Директора на гимназията № РД-03/861-169 14.11.2012 г.
за  разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите предложения в ПГТ „П. Семов” по обявена обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на  ново обзавеждане за стаи
на ученическото общежитие към  ПГТ „П. Семов”- Габрово    . Комисията разгледа постъпилите оферти и въз основа на критерия „Икономически най-изгодна оферта"
класира кандидатите.На основание оформените от нея протоколи Директора на ПГТ „Пенчо Семов” обяви резултатите и класирането на участниците.

Решение

 


 

На 27.04.2012г. в ПГТ „Пенчо Семов” Габрово се проведе заседание на  комисия, определена със заповед на Директора на гимназията  за избор на изпълнител за доставка на материали и консумативи за изпълнение нуждите на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ”, схема BG051PO001-4.2.05 и за нуждите на дейностите по изпълнението на бюджета, ДОИ, по проекти и Национални програми и административни цели. Комисията разгледа постъпилите оферти и въз основа на критерия „Икономически най-изгодна оферта класира кандидатите по обособени позиции.
На основание оформения от нея протокол Директора на ПГТ „Пенчо Семов” обяви резултатите и класирането на участниците.

Решение