Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ започна работа по проект

№ 2019-1-BG01-KA102-061565 по програма Еразъм+

Проектът „Млади предприемачи в областта на туризма“ включва две мобилности на ученици и две мобилности на персонал в град Лайпциг, Германия и град Брага, Португалия.

Ученическата практика на 28 стажанти е за период от две седмици и ще се проведе в хотели, ресторанти и фирми за кетърингови услуги, в които партньорите на гимназията Виталис, Германия и Брага Мобилити Оупън, Португалия са осигурили работни места. Целта на мобилността е участниците в проекта да придобият опит по съответната професия в реална мултикултурна среда, да усъвършенстват езиковите си умения чрез директна комуникация на немски и английски език. В предварителната подготовка на участниците, а и по време на мобилността, ще бъдат използвани иновативни практики и споделен опит на неправителствени организации за оценяване на социални умения и компетенции и изработване на профил на участниците в проекта.

Обучението на 10 учители, преподаватели по професионални дисциплини, е на тема „Проучване на иновативни практики за предприемачески умения, предоставяни от различни доставчици на професионално образование и обучение”. След запознаване с нови методи и форми на организация и преподаване, учителите ще разработят и адаптират учебните си програми за свободно избираема подготовка, ще включат добри практики в ежедневната си професионална дейност. Предвидените открити уроци ще дадат възможност за обмен на идеи в педагогическата колегия.

След проведената информационна кампания в гимназията 51 ученици подадоха документи за участие – Европас автобиография и мотивационно писмо. След извършената селекция - писмен тест и устно интервю по немски и английски език, вече са избрани участниците в мобилността. В момента учениците се подготвят за практиката в град Брага, Португалия.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.