Обучение на класни ръководители за представяне и използване на ресурси и разработки по проекта, резултат от мобилност в Брага, Португалия.

erasmus

Обучение на класни ръководители за представяне и използване на ресурси и разработки по проекта, резултат от мобилност в Брага, Португалия. В структурирания курс на тема „Превенция на отпадане на ученици от училище“ взеха участие Албена Лечева – заместник-директор по учебна дейност, Ива Дойнова – старши учител по философия, докторант във Философски факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, Илейона Чичарова – старши учител по английски език.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.