З А П О В Е Д № РД- 03/ 295 от 02.02.2021г.

З А П О В Е Д

№ РД- 03/ 295 от 02.02.2021г.

 

            На основание чл.257, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование

Във връзка с чл.12, ал.1, т.6 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.( ДВ, бр. 85 от 2020., в сила от 02.10.2020г.) издадена от министъра на образованието и науката, Заповед РД09-290/29.01.2021г. на министъра на образованието и науката, Заповед РД- 01-52/26.01.2021г на министъра на здравеопазването и писмо №РД 9105-39 /г-жа Таня Михаилова – заместник министър на образованието и науката 02.02.2021г.

 Н А Р Е Ж Д А М

 1. От 04.02.2021 г. до 17.03.2021г. в ПГ по туризъм „Пенчо Семов“ се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците при спазването на следния график:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас;

в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас

2. Всички класове извън горният график, продължават обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) в единната платформа Microsoft Teams по утвърденото седмично разписание.

3. График на учебното време от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. :

УЧЕБЕН

Продължителност

ЧАС

на учебния час 40 минути

 

начало

край

междучасие

1

8:00

8:40

 
     

8:40 - 8:50

2

8:50

9:30

 
     

9:30-9:45

3

9:45

10:25

 
     

10:25-10:35

4

10:35

11.15

 
     

11.15-11:30

5

11:30

12:10

 
     

12:10-12:20

6

12:20

13.00

 
     

13.00-13:10

7

13:10

13.50

 

 

4. Занятията по т.1 да се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

5. Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска) е задължително:

  а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет (освен при хранене) и др.;

  б) за всички ученици и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в другите учебни помещения – кабинети, работилници, лаборатории;

  в) в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

6. Изключения по т.5 се допускат по време на учебния час и други занимания:

  а) в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо от 1,5 м.;

  б) за учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се осъществят с лични предпазни средства за лице (напр. четене на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения и др.).

  в) за отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на учениците и всички учители.

            Заповедта да се публикува на интернет страницата на ПГТ „Пенчо Семов“- Габрово.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-директор учебно- производствена дейност.

                  /п/

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ

Директор на ПГ по туризъм

„Пенчо Семов” – Габрово